Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2013. november 27., szerda

Előadás - Szent­pé­teri Már­ton: A sza­badkőmű­ves­ség sze­repe a ma­gyar felvilágosodásban

Benda Kálmán-emlékkonferencia

2013. 11. 27. @ 11:00 - 17:00


Benda Kál­mán szü­le­té­sé­nek 100. évfordulóján,
2013. no­vem­ber 27-én
a Du­na­mel­léki Református
Egy­ház­ke­rü­let Rá­day Gyűj­te­mé­nye szervezésében.
A kon­fe­ren­cia a Nem­zeti Örök­ség In­té­zete köz­remű­kö­dé­sé­vel és a Nem­zeti Kul­tu­rá­lis Alapprogram
tá­mo­ga­tá­sá­val jött létre.
Hely­szín:
a Du­na­mel­léki Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Szék­há­zá­nak Dísz­terme: 1092 Bu­da­pest, Rá­day utca 28.
Prog­ram:
11.00–13.00: Benda Kál­mán hagyatéka
Pé­ter Ka­ta­lin: „Fe­lelő­sek va­gyunk.” Benda Kál­mán hivatástudata
Őze Sán­dor: „Ma­gyar­or­szág a ke­resz­tény­ség védő­bás­tyája.” A ma­gyar nem­zeti hi­va­tás­tu­dat a 16. században
Zász­ka­liczky Már­ton: A sze­ren­csi ki­ált­vány és for­dí­tá­sai. A Bocskai-felkelés po­li­ti­kai üze­ne­tei Európának
Szabó And­rás Pé­ter: A Bocskai-felkelés képe a lő­csei krónikákban
ká­vé­szü­net
Pál­ffy Géza: A Szent Ko­rona Beth­len Gá­bor fe­je­de­lem bir­to­ká­ban (1619–1622).
Egy korona-itinerárium össze­ál­lí­tá­sá­nak lehetőségeiről
Szent­pé­teri Már­ton: A sza­badkőmű­ves­ség sze­repe a ma­gyar felvilágosodásban
Be­recz Ág­nes: Benda Kál­mán két kor­szaka a Rá­day Gyűjteményben
13.15
Szabó Ist­ván püs­pök ün­ne­pé­lye­sen át­adja a Benda Könyvtárat
ebéd­szü­net (szend­vics, fris­sítő, kávé)
14.30–16.30 Benda Gyula emlékezete
Bács­kai Vera: Benda Gyula – ba­rát és társ a munkában
Kö­vér György: Benda Gyula mint gazdaságtörténész
Czoch Gá­bor: Benda Gyula, az Ate­lier és az An­na­les tör­té­net­írása Magyarországon
Me­legh At­tila: A de­mo­grá­fia és Eu­rópa ré­giói a 18. századtól
ká­vé­szü­net
Sasfi Csaba: Keszt­hely mo­no­gra­fi­kus ku­ta­tása és az ok­ta­tás társadalomtörténete
Lugosi And­rás: Né­pi­ség­tör­té­net. Az első tár­sa­da­lom­tör­té­neti pa­ra­digma a ma­gyar történetírásban?
K. Hor­váth Zsolt: Benda Gyula és a his­to­rio­grá­fiai gondolkodás
16.30–17
Zár­szó helyett
Benda Bor­bála: Egy főúr min­den­nap­jai a Ma­gyar Ki­rály­ság­ban az 1650-es években
(Rá­kó­czi László nap­lója alapján)
Benda Gyula: A kál­vi­niz­mus­ról (az írást fel­ol­vassa: Sebők Magda)

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű programok

Blogarchívum