Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2013. november 27., szerda

Előadás - Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Goldberger család szabadkőművességeA Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága,
a Magyar Tudományos Akadémia
Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Bizottsága,
a Magyar Orvostörténelmi Társaság,
a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület
,
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
az Óbudai Egyetem,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

együttműködésben
a Magyar Történelmi Társulattal,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetével,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal,
a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvánnyal

30. országos ankétját rendezi a Magyar Tudomány Ünnepe keretében

ÚJABB EREDMÉNYEK A HAZAI TUDOMÁNY-,
TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL
címmel

„A  tudomány, technika és orvoslás a 20. század nagy korszakaiban” témában,
benne
ÖRÖKSÉG ÉS MEGÚJULÁS
szekció
2013. november 26-28-án
Budapesten


Program

...2013.november 27. szerda
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum előadóterme
1146 Budapest, Városligeti körút 11.A műszaki fejlődés tendenciái a 20. században

Elnök:
Dr. habil. Vámos Éva
16.20-16.40
Képes Gábor: A kibernetika hőskora. Egy kiállítás tanulságai
16.40-17.00
Molnár László: Magyarország fejlődése – 150 éve felzárkózás?
17.00-17.20
Halabuk József: A tudomány- és technikatörténet egyes metszéspontjainak szerepe a (felsö)oktatásban
17.20-17.40
Berényi Zsuzsanna Ágnes:A Goldberger család szabadkőművessége


...Forrás: http://www.mmkm.hu/index.php/hu/programok-kozlekedesi-muzeum/396-30-anket

Előadás - Szent­pé­teri Már­ton: A sza­badkőmű­ves­ség sze­repe a ma­gyar felvilágosodásban

Benda Kálmán-emlékkonferencia

2013. 11. 27. @ 11:00 - 17:00


Benda Kál­mán szü­le­té­sé­nek 100. évfordulóján,
2013. no­vem­ber 27-én
a Du­na­mel­léki Református
Egy­ház­ke­rü­let Rá­day Gyűj­te­mé­nye szervezésében.
A kon­fe­ren­cia a Nem­zeti Örök­ség In­té­zete köz­remű­kö­dé­sé­vel és a Nem­zeti Kul­tu­rá­lis Alapprogram
tá­mo­ga­tá­sá­val jött létre.
Hely­szín:
a Du­na­mel­léki Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Szék­há­zá­nak Dísz­terme: 1092 Bu­da­pest, Rá­day utca 28.
Prog­ram:
11.00–13.00: Benda Kál­mán hagyatéka
Pé­ter Ka­ta­lin: „Fe­lelő­sek va­gyunk.” Benda Kál­mán hivatástudata
Őze Sán­dor: „Ma­gyar­or­szág a ke­resz­tény­ség védő­bás­tyája.” A ma­gyar nem­zeti hi­va­tás­tu­dat a 16. században
Zász­ka­liczky Már­ton: A sze­ren­csi ki­ált­vány és for­dí­tá­sai. A Bocskai-felkelés po­li­ti­kai üze­ne­tei Európának
Szabó And­rás Pé­ter: A Bocskai-felkelés képe a lő­csei krónikákban
ká­vé­szü­net
Pál­ffy Géza: A Szent Ko­rona Beth­len Gá­bor fe­je­de­lem bir­to­ká­ban (1619–1622).
Egy korona-itinerárium össze­ál­lí­tá­sá­nak lehetőségeiről
Szent­pé­teri Már­ton: A sza­badkőmű­ves­ség sze­repe a ma­gyar felvilágosodásban
Be­recz Ág­nes: Benda Kál­mán két kor­szaka a Rá­day Gyűjteményben
13.15
Szabó Ist­ván püs­pök ün­ne­pé­lye­sen át­adja a Benda Könyvtárat
ebéd­szü­net (szend­vics, fris­sítő, kávé)
14.30–16.30 Benda Gyula emlékezete
Bács­kai Vera: Benda Gyula – ba­rát és társ a munkában
Kö­vér György: Benda Gyula mint gazdaságtörténész
Czoch Gá­bor: Benda Gyula, az Ate­lier és az An­na­les tör­té­net­írása Magyarországon
Me­legh At­tila: A de­mo­grá­fia és Eu­rópa ré­giói a 18. századtól
ká­vé­szü­net
Sasfi Csaba: Keszt­hely mo­no­gra­fi­kus ku­ta­tása és az ok­ta­tás társadalomtörténete
Lugosi And­rás: Né­pi­ség­tör­té­net. Az első tár­sa­da­lom­tör­té­neti pa­ra­digma a ma­gyar történetírásban?
K. Hor­váth Zsolt: Benda Gyula és a his­to­rio­grá­fiai gondolkodás
16.30–17
Zár­szó helyett
Benda Bor­bála: Egy főúr min­den­nap­jai a Ma­gyar Ki­rály­ság­ban az 1650-es években
(Rá­kó­czi László nap­lója alapján)
Benda Gyula: A kál­vi­niz­mus­ról (az írást fel­ol­vassa: Sebők Magda)

2013. november 11., hétfő

Előadás - Raffay Ernő: Ady és a szabadkőművesség

„Magyar sorskérdések”
 Előadások a Szent Margit Gimnáziumban

2013. november 11. hétfő  15 h, Díszterem:
                            Ady és a szabadkőművesség
                            Vendégünk : Dr. Raffay Ernő

„A hazai szabadkőművesség átfogó és fő célkitűzése a társadalom átalakítása volt. Ennek jegyében behatoltak, pontosabban be kellett hatolniuk a kultúra területére is. Pofonegyszerűen ment az egész. Tessék megnézni, a 19. század végén a belügyminisztériumi kimutatás szerint 7400 szabadkőműves tevékenykedett Magyarországon. Ha végigböngésszük a listájukat, akkor csak két fizikai munkást találunk közöttük, a többiek orvosok, mérnökök, református lelkészek – rabbi és katolikus pap elvétve akad közöttük –, valamint írók, művészek, bankárok. Legalább kétszáz olyan író és publicista nevét tudnám nagy hirtelen felsorolni, aki szabadkőműves volt. Jászi Oszkár a Martinovics páholy főmestereként nyíltan ki is mondta 1911-ben, hogy mindenáron magához akarja csalogatni a magyar radikális baloldali kultúra legjelesebbjeit.”
Forrás: http://www.szmg.hu/hirek/455

2013. november 10., vasárnap

TV: ATV - Titkos dosszié - A világpolitika titkos aktái (am. dok. sor., 2012) - Szabadkőművesek

20:10 - 21:10, Vasárnap (2013. november 10.), ATV
20:10 - 21:10, Vasárnap (2013. november 24.), ATV
21:35 - 22:25, Vasárnap (2015. március 6.), ATV

Titkos dosszié - A világpolitika titkos aktái (am. dok. sor., 2012) - Szabadkőművesek

A világ legféltettebb titkai Bombera Krisztinával

Titkos dosszié - A világpolitika titkos aktái

(America's Book of Secrets)

Szabadkőművesek

(Freemasons)

Kattintson a képre!
színes, magyarul beszélő, amerikai dokumentumfilm sorozat, 2012

műsorvezető: Bombera Krisztina

A világ legféltettebb titkai Bombera Krisztinával

Az aktuális rész ismertetője: Létezik egy titkos társaság, akikről nagyon keveset tudunk. Szervezetüket homály és örök rejtély övezi. ők a szabadkőművesek, akikről azt tarják, hogy a háttérből irányítják a világot. De vajon tényleg globális uralomra akarnak törni? Kik ők? És mit csinálnak? Erre keressük a választ
dokumentumfilmünkben.

A film ismertetése: Vannak, akik azt hiszik: létezik egy dosszié. Egy dosszié, amely a világ legféltettebb titkait őrzi. Egy dosszié, amelynek létezéséről is csak néhány kiválasztott tud. Ha van ilyen dosszié, mit tartalmaz? Titkos történeteket? Titkos hazugságokat? Vajon tényleg létezik?

Bombera Krisztina és szakértő vendégek kommentárjával. Az aktuális epizód előtt háttéranyagok, kulisszatitkok, exkluzív információk!
 

2013. november 9., szombat

Koncert - Mozart: Szabadkőműves gyászzene, KV477

Gödöllői Szimfonikusok. Remekművek Gödöllőn, a Szimfonikus Zenekar előadásában


2013.11.09 19:00
Gödöllő, Művészetek Háza Gödöllő, Szabadság út 6.

II. Bérleti Koncert
Műsor: Mozart: Szabadkőműves gyászzene KV 477 (479a)
Mozart: Sinfonia concertante KV 297b
Szólisták: Baráth Nóra-oboa, Bartek Zsolt-klarinét, Edőcs Ákos György-fagott, Börzsönyi Máté-kürt
Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia KV 551
Vezényel: Antal Mátyás Liszt-díjas karmesterForrás: http://www.programturizmus.hu/tdestination-godolloi-szimfonikusok.html 

Népszerű programok

Blogarchívum